سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام کاویانی چراتی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حمید رضا سیاهکوهی – دانشیار، ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

انرژی امواج لرزهای هنگام انتشار در درون زمین به شکل های مختلف کاسته می شود. این کاهش انرژی به خصوصیات کشسانی محیط انتشار بستگی دارد. عبور موج از نواحی دارای شکستگی، حفرهها و درزههایی که حاوی شاره هستند، مثل مخازن گازی، باعث میشود محتوای فرکانسی موجک نسبت به امواج بازتابی از نواحی اطراف متفاوت باشد. بنابراین در رکوردهای لرزه ای محتوای فرکانسی با زمان تغییر میکند. دانستن اینکه، چگونه محتوای فرکانسی با زمان تغییر میکند، مهم است. یکی از روشها برای این منظور، تبدیل زمان- فرکانس محلی میباشد که قادر به نمایش تغییر محتوای فرکانسی موجک با زمان است. مطالعات نشان میدهد که تضعیف ناهمسان فرکانسها باعث ایجاد اختلاف دامنه بین فرکانسهای متقارن حول مرکز ثقل فرکانس طیف میشود. در بین جفت فرکانسهای متقارن حول مرکز ثقل فرکانس یک جفت دارای بیشترین اختلاف دامنه هستند که رابطه مستقیمی با ضریب تضعیف لرزهای نسبی دارد. از این روش در این مطالعه برای تحلیل نحوه توزیع تضعیف لرزهای در مقاطع لرزهای مصنوعی و واقعی استفاده شده است. با توجه به اهمیت تشخیص مخازن گازی و نفتی در مقاطع لرزهای، نتایج حاکی از کارایی روش در شناسایی این مخازن در مقاطع است.