سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا بشیری دیلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس علوم و تحقیقات بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر ایران
علی هارون آبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر

چکیده:

از جمله مشکلاتی که در روشهای رایج تشخیص بیماری دیابت نوع ۱ و ۲ وجود دارد عدم در نظر گرفتن ویژگیها یا خصیصههای مناسب بهمنظور تشخیص بیماری و درنتیجه ضعف در تشخیص آن بیماری خصوصاً در مراحل ابتدایی آن میباشد. ازجمله عوارضی که به دنبال مبتلا شدن افراد به این بیماری گریبان گیر آنها خواهد شد میتوان به گرفتگی عروق قلبی و در نوع پیشرفته آن به نابینایی، قطع اعضای بدن، اختلالات فکری و … اشاره نمود که این خود ضرورت یاریرساندن به اینگونه از بیماران را دوچندان میکند، بنابراین در این تحقیق سعی شده است با استفاده از یک بهینهساز الگوریتم تکاملی، ویژگیهای مطلوب درروند تشخیص بیماری انتخاب و سپس با استفاده از الگوی بهینه انتخابشده در یک الگوریتم هارمونی به تشخیص هوشمند بیماری دیابت پرداخته شود. امروزه در دانش پزشکی شاهد جمعآوری دادههای فراوان در مورد بیماریهای مختلف هستیم. مراکز پزشکی با مقاصد گوناگون به جمعآوری این دادهها میپردازند. تحقیق و دادهکاوی روی این دادهها و به دست آوردن نتایج و الگوهای مفید در رابطه با بیماریها یکی از اهداف استفاده از این دادهها میباشد . حجم زیاد این دادهها و سردرگمی حاصل از آن مشکلی است که مانع رسیدن به نتایج قابلتوجه میشود