سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان یعقوبی – کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم زمین ، دانشگاه دامغان
محمد حسینی نژاد – استادیار دانشکده علوم زمین ، دانشگاه دامغان
بهاء الدین حمدی – استاد یار پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشو

چکیده:

پمنطقه دروار در ١۶ کیلو متری جنوب غرب دامغان قرار دارد.بخشی از توالی موجود در این منطقه مربوط به سازند جیرود است. این سری رسوبات متعلق به دونین بالایی از دو بخش آواری شامل ماسه سنگ،شیل در زیر(فراسنین)و شیلی کربناته در بالا تشکیل گردیده که با ناپیوستگی فرسایشی حاصل از فاز کوهزایی کالدونین و باز شدگی ریفت پالئو تتیس بر روی شیل های سبز رنگ (اردویسین) وبه صورت تدریجی در زیر اهک های سازند مبارک(کربونیفر)قرار گرفته است.سن بخش کربناته شیلی فوقانی بر مبنای بر کنودونت هایی مانند Spathognathus ،Bipennatus bipennatus Bispatbodus aculeatus aculeatus ، acientatus فامنین تعیین گردید.