سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهریار عزیزی – استادیار بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی
رضا قنبرزاده میاندهی – دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اولویت بندی و مقایسه عوامل موثربراستفاده از پایانه های فروش ازمنظر پذیرنده ها درصنوف پوشاک طلا و لوازم خانگی اجرا گردیده است جامعه آماری این تحقیق را کلیه پذیرندگان پایانه های فروش درصنوف منتخب تشکیل میدهد درمرحله کیفی تحقیق از مصاحبه عمیق با ۳۰نفر از پذیرندگان استفاده گردید خروجی این مرحله شاخصهایی بود که برمبنای تحلیل محتوا از نوع تحلیل تم استخراج گردید و درمرحله کمی تحقیق از طریق پرسشنامه موردآزمون قرارگرفت پرسشنامه طراحی ده بین ۴۶۰نفر از پذیرندگان درصنوف منتخب برمبنای روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس توزیع شد ۱۴۴ پرسشنامه از صنف پوشاک ۱۶۲ پرسشنامه از صنف طلا و ۱۵۴ پرسشنامه از صنف لوازم خانگی تحلیل دادها منجر به شناسایی و اولویت بندی و مقایسه شاخصهای موثربراستفاده ازپایانه فروش ابعاد اصلی و ابعاد فرعی تحقیق به تفکیک صنوف منتخب گردید.