سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کیوان پور – تهران، دانشگاه الزهرا، گروه مهندسی کامپیوتر
فرشاد مریخ بیات – زنجان، دانشگاه زنجان، گروه مهندسی برق
فرنوش مریخ بیات –

چکیده:

نهان نگاری تصویر یکی از روش های نوین حفاظت از انواع اطلاعات با ماهیت های گوناگون است. در حالتیکه اطلاعات نهان نگاره حالتی محرمانه داشته باشند یا استخراج کامل آن ها منوط به حفظ صحت تمامی بیت های تشکیل دهنده آن باشد، مبحث امنیت اطلاعات نقش ویژه ای خواهد داشت. برای دستیابی به یک روش نهان نگاری ایمن از ملزومات مورد نیاز، شناسایی حفره های موجود در روش های پایه ای است که مبنای کار طراحی اولیه روش جدید قرار خواهند گرفت. به همین منظور در ابتدا به بررسی نقاط ضعف و قوت مهمترین روش های نهان نگاری پرداخته و در ادامه دسته بندی نظام مندی از الگوریتم های ارائه شده در دو دهه اخیر با در نظر گرفتن ایده اصلی مورد استفاده، حسن ها و ضعف های آن ها ارائه گشته است. در پایان انواع حفره های موجود در الگوریتم های نهان نگاری تصویر در چهار گروه تحت عناوین حفره های پایداری، امنیتی، عملیاتی و ذاتی دسته بندی شده اند. با معرفی آسیب پذیری هر کدام از این گروه ها، راه حلی کلی تحت عنوان روش های ارائه شده توسط محققان ارائه شده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است، گرایش روش های نوین به مفاهیم مطرح در حوزه فرکانسی و استفاده هر چه بیشتر از روش های ترکیبی، به منظور ایمن سازی هر چه بیشتر راه حل است.