سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه هادی پورلشکریانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
مهران افخمی – دکتری محیط زیست
افشین تکدستان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
فیروز خانزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی اندازه گیری و بررسی روند مدیریت مواد زائد تولیدی در بیمارستان امیرالمومنین و پلی کلینیک تخصصی شهید رجایی صورت پذیرفت روش مطالعه در این پژوهش بصورت بررسی میدانی و شواهد عینی درطول ۶ ماه می باشد که ضمن مرور منابع و مطالعه کتابخانه ای همراه با تکمیل پرسشنامه از مسئولین تهیه عکس و مصورسازی از وضعیت تفکیک جمع آوری ذخیره سازی و حمل و نقل مواد زاید تولیدی صورت گرفته است همچنین با انجام آنالیز فیزیکی درصد مواد تشکیل دهنده چگالی زباله و درصد زباله های عفونی و غیرعفونی نیز تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان میدهد که کل زباله های تولیدی دراین دو موسسه درمانی روزانه ۸۷۸/۲۴ کیلوگرم می باشد که حدود ۴۰% آن را زباله های عفونی تشکیل میدهند همچنین آنالیز کیفی کل پسماندهای بیمارستانی نشان داد که بیشترین درصد وزنی برای پسماندهای غذایی و پلاستیک ۱۷/۵ کاغذ و کارتن ۱۶/۵ منسوجات و موادمتفرقه ۱۴ شیشه ۷/۵ فلز ۶ مواد زاید پاتولوژیک ۴/۵ و اجزای نوک تیز و برنده ۲/۵ می باشد.