سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

فخری سادات فاطمی نیا – دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
سید محمد حسینی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
سعید موحدی – استادیار اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش داده های روزانه هجده متغیر اقلیمی دمای خشک دمای تر نم نسبی سرعت و جهت باد در ساعتهای ۳ ، ۰۹ ، ۱۵ زولو، میانگین بیشینه و کمینه دما و میزان بارش برای ایستگاه هم دید نطنز در استان اصفهان و در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۷۲ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۲ بررسی شد در نرم افزار مت لب ماتریس استاندارد شده ای از داده های سطحی با آرایش ۴۰۱۰ ۱۸ P آماده شد که ردیف آن تعداد روزها و ستون آن متغیرهای هجده گانه اقلیمی بود سپس با استفاده از روش ادغام وارد و فاصله اقلیدسی روی این ماتریس تحلیل خوشه ای صورت گرفت و برای این ایستگاه ۷ تیپ همدید به دست آمد در نهایت به بررسی ارتباط الگوهای گردشی تراز میانی جو ۵۰۰ هکتوپاسکال با تیپ هوای نطنز پرداختم بطور کلی رخداد هرکدام از تیپهای هوا دراین ایستگاه متاثیر از الگوهای گردشی خاصی هستند.