سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود هوشیار – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور پیرانشهر
امام علی عاشری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور پیرانشهر

چکیده:

ایمنی عبور و مرور یکی از اصول اساسی مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل می باشد از موضوعات قابل بررسی دربرنامه ریزی های حمل و نقل ترافیک تصادفات و سوانحجاده ای و ریلی تحلیل مخاطرات جوی و شناخت عوامل زمانی و مکانی آن می باشد بطوریکه از بررسی تصادفات و حوادث جاده ای درکشور و بخصوص در مناطق سردسیرو کوهستانی به این نتیجه می رسیم که وقوع بیشتر تصادفات و حوادث براثر عوامل و مخاطرات جوی می باشند بنابراین دراین تحقیق الگوهای سینوپتیکی را که موجب بروز مشکلات و حوادث جاده ای و سوانح ریلی و هوایی می شوند شناسایی و تحلیل شدند که درنهایت دوالگو برای یخبندان و بارش برف سنگین شناسایی شد با توجه به یافته های بدست آمده از تحلیل سینوپتیکی یخبندانهای شدید و بارشهای سنگین برف در شمال غرب ایران چنین استنباط می شود که عامل اصلی به وجود آورنده سرماهای شدید در منطقه وجود یک فرود عمیق برروی شمال ایران و شرق منطقه مورد مطالعه درسطح ۵۰۰ هکتوپاسکال و نیز یک پشته بسیار قوی برروی اروپا درهمان سطح و وجود پرفشار در سطح زمین درروی منطقه میب اشد.