سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ترک قشقایی نژاد – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
منوچهر چیت سازان – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در اکثر نواحی ایران بخصوص در نواحی دورافتاده به علت نبود یاکمبود اطلاعات اماری از منطقه مانند اطلاعات هواشناسی تحقیق ها و پژوهشها دچار مشکل می شوند تاقدیس بیرک درناحیه جنوب شرقی ایران قرا ردارد که در حوضه ابریز هامون – جازموریان و مشکیل واقع شده است اقلیم منطقه با استناد به امار بارش و دمای ایستگاههای سینوپتیک ایرانشهر و سراوان درسالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ براساس روش اقلیم نمای دی مارتن خشک می باشد با توجه به اینکه در تاقدیس بیرک ایستگاه هواشناسی وجود نداشت که به داده های آن استناد شود لذا جهت تعیین وضعیت اب و هوایی منطقه موردمطالعه از دادههای چند ایستگاه هواشناسی نزدیک به محدوده مطالعاتی استفاده گردید سپس با استفاده از روشهای همبستگی Regression و ریاضی درون یابی و تهیه مدلهای رقومی در محیط GIS وضعیت آب و هوایی و توزیع عاملهای بارش رطوبت تبخیر و دما برای منطقه تشریح گردید.