سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سکوتی اسکوئی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
حمید رضا عباسی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شهریار ییلاقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

تشکیل و تجمع تپه‌های ماسه‌ای یکی از ویژگیهای مناطق خشک و فراخشک است. مساحت ریگزارهای کشور ۵/۳ میلیون هکتار برآورد شده است. این تحقیق در صدد است که از طریق تعیین شکل ناهمواریهای ماسه‌ای و دیگر ویژگیها، ماسه‌زارهای فعال و غیرفعال استان را از یکدیگر نماید. منطقه مورد مطالعه موسوم به بورالان واقع در شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی است. این تحقیق با شناسایی اشکال ناهمواریهای ماسه‌ای شامل سنجش از دور و بازدیدهای میدانی برای تعیین معیارهایی مانند ارتفاع، رنگ ، وجود یا عدم وجود پوشش گیاهی و شکل ناهمواریهای ماسه‌ای، فعال یا غیر فعال بودن آنها، انجام گرفت. نتایج نشان داد جهت بادهای غالب جنوب شرقی و جهت بادهای محلی غرب به شرق می باشد. اقلیم منطقه با استفاده از روش آمبرژه خشک سرد می باشد. انواع تپه های ماسه ای موجود در منطقه شامل بارخان، سیلک، تل ماسه‌ای، نبکا و پیکان ماسه‌ای شناسایی شدند. کانون‌های بحرانی در اراضی ماسه‌ای منطقه شامل اشکال ناهمواری های سیلک، تل ماسه‌ای و پیکان است که بصورت فعال ارزیابی شده‌اند. مساحت این اراضی بالغ بر ۹/۹۴۲ هکتار است.