سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکرم افشاری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دبیر آموزش و پ
پرویز غضننفری – عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
پرویز عبدی نژاد – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان
ابواالحسن آهنکار – مدرس گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر،شرکت نفت مناطق مرکزی

چکیده:

فرسایش خاک از جمله معضلات مهم حوضههای آبخیز کشور به حساب میآید که میتوان به عنوان یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه پایداری از آن نام برد. سازندهای گوناگونی مربوط به دورانهای دیرینه- زیستی، میانهزیستی و نوزیستی در حوضه آبخیز ابهررود وجود دارد. سازند کهر به سن پرکامبرین، قدیمیترین سنگهای موجود در منطقه را تشکیل میدهد و جدیدترین واحدهای سنگی، نهشتههای کواترنری است. منطقه عموماً از سنگهای رسوبی تشکیل شده است. هدف از این مطالعه شناسایی اشکال متداول فرسایشی و تعیین تیپ فرسایشی سازندهای حوضه آبخیز ابهررود با استفاده از روش GIS و BLM است. از روشهای این کار، مطالعات کتابخانهای، بازدیدهای میدانی و تفسیر عکسهای هوایی و بررسی اشکال متداول فرسایشی منطقه است. در زیرحوضه A10 کمینه اشکال فرسایشی و در زیرحوضه A5 بیشینه اشکال فرسایشی سطحی، شیاری و خندقی وجود دارد. در این پژوهش در طی بازدیدهای میدانی در منطقه مورد مطالعه به تفکیک زیر حوضه ها فرم BLM با توجه به اشکال فرسایشی مشاهده شده، تکمیل شد. در آخر نقشه تیپهای فرسایشی و نقشه BLM حوضه در محیط GIS تهیه گردید. با توجه به شناسایی زیرحوضه ها با شدت فرسایشپذیری زیاد زیرحوضه A2 بایستی در اولویت اول جهت برنامه حفاظت خاک قرار گیرند.