سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاور درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی،
محمدرضا شیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
رامین حاجی زاده – کارشناس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی پارسآباد

چکیده:

خشکی یکی از عوامل مهم محیطی است که عملکرد دانه گیاهان را در نواحی خشک و نیمهخشک کاهش میدهد. این پژوهش به منظور شناسایی ارقام متحمل به تنش خشکی در کنجد انجام گردید. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۸ – ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد اجرا گردید. در اینآزمایش آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح ( ۱۰۰ و ۷۵ درصد نیاز آبی گیاه) و ده رقم کنجد به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه نیاز آبی کنجد از نرم افزار CROPWAT (روش پنمن-مانتیث) مطابق روش فائو- ۵۶ استفاده شد و پس از اعمال تنش، برای ارزیابی ارقام از نظر تحمل به خشکی از شاخصهای STI ،GMP ،SSI ،TOL ،MP و HARM استفاده گردید. در نهایت با استفاده از روش ترسیمی بایپلات روی ده رقم و مشاهده وضع قرار گرفتن ارقام در بای پلات مذکور و تجزیه خوشهای، رقمهای IS و کرج ۱ به عنوان رقم پرمحصول و متحمل به خشکی و رقم یلووایت به عنوان حساسترین رقمها نسبت به تنش خشکی شناسایی شدند