سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علاالدین رحمانی دیدار – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه
جواد خزائی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه

چکیده:

تشخیص ارقام مختلف برنج از نظر علمی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روشهای کاربردی ، غیر مخرب و دقیق تشخیص ارقام محصولات کشاورزی تکنولوژی ماشین بینایی است. تکنولوژی ماشین بینایی ازتفاوت دانه های ارقام مختلف از نظر شکل، اندازه و رنگ برای تشخیص ارقام مختلف محصول بهره می گیرد . در این پژوهش برای تشخیص ارقام مختلف دانه های برنج از روش پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعیاستفاده شد. با تهیه تصاویر استاندارد از دانه های ارقام مخ تلف و انجام عملیات پردازش بر روی تصاویر، ۲۰ مشخصه مورفولوژیکی از دانه های برنج استخراج شد. در ادامه قابلیت روش های طبقه بندی آنالیز تشخیص خطیLinear Discriminant Analysis)وشبکه های عصبی مصنوعی برای (Artifical Neural Network) تشخیص ارقام مختلف برنج بر اساس مشخصات مورفولوژیکی دانه مقایسه شد. نتایج نشان داد کهLDA با دقتمتوسط۸۸/۴% , ANN با دقت ۸۱/۳% قادر به تشخیص ارقام مختلف برنج بودند.