سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرنوش ستودگان – دانشگاه پیام نورشیراز، دانشجوی کارشناسی ارشد، دبیر آموزش و پرورش استا
مهناز پروانه نژادشیرازی – – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز
محمد بهرامی – – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

به منظور شناسایی اجتماعات کربناته سازند گچساران در جنوب غرب شیراز حد فاصل کوه دراک و قلات برش چینه -شناسی مناسبی انتخاب شد و نمونهبرداری به عمل آمد، پس از شستشو و مطالعه نمونهها تعداد ۲۲ جنس روزنداران کفزی و۱۱ جنس استراکد به همراه پوستههای دوکفهای، گاستروپود، اکینید و بریوزوئر شناسایی شرد، کره بر مبنای آنها یک نوع اجتما کربناته از نو هتروزوئن شناسایی گردید. اجتما شناسایی شده در برش مورد مطالعه در طی میوسن پیشین نشان می – دهد که شوری بیشتر از حد نرمال از ایجاد اجتماعات فتوزوئن جلوگیری کرده است.