سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

معصومه سلیمی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
فرزاد معظمی – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
مهدی محمدی تکدام – کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

در این پژوهش، اثرات بکارگیری مدل سوگیری کارآفرینانه بر عملکرد صادرات شرکت سایپا مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره واحد صادرات و بازاریابی بین الملل شرکت سایپا است. روایی تحقیق با توجه به تایید صحت و سقم مصاحبه ها در تمامی مراحل آن از جانب خبرگان صادرات بدست آمده و پایایی آن پس از کدگذاری مصاحبه ها با کمک یک محقق دیگر، درصد توافق درون موضوعی که بعنوان شاخص پایایی تحلیل کیفی است معادل ۸۱ درصد حاصل گردیده است. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش کیفی و در دو بخش انجام یافته است. در بخش اول بوسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دسته بندی صفات تعریف شده برای هر مقوله پرداخته ایم و در بخش دوم با استفاده از تحلیل محتوا به بررسی چگونگی اثرگذاری شاخص های معرفی شده با توجه به فرضیه های تحقیق پرداخته ایم. در آخر نتایج حاکی از این بود که عامل موانع بازاریابی تاثیر کمتری در عملکرد صادراتی داشته و عوامل نوآوری، کنشگرایی و ریسک پذیری در کاهش موانع وظیفه ای و در نتیجه افزایش عملکرد صادرات شرکت سایپا اثر مطلوبتری داشته اند.