سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

غلامرضا کاظمیان –
سیده زهره میر عابدینی – فوق لیسانس مدیریت شهری،کارشناس برنامه ریزی،معاونت برنامه ریزی و توس

چکیده:

فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته های کیفی است که نتایجی فراتر از آن چه که درتحقیقات و مطالعات فردی آشکار شده است به دنبال دارد مدیریت یکپارچه شهری نیز مفهومی سهل و ممتنع درراستای ایجاد هماهنگی درفرایند و محتوای مدیریت شهر است دراین مقاله مهمترین مطالعاتی که به مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرده و یا پرداخته اند معرفی شده اند و براساس متغیرهایی که اهمیت آنان درتحقق مدیریت یکپارچه شهری درتهران با روش پیمایش تایید شده است مورد بازخوانی قرارگرفته اند مهمترین عوامل موثر برعدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری و پیشنهاداتی برای رفع آن ها از دیدپژوهشگران دردودهه گذشته جمع بندی شده است نتیجه فراتلفیق موید این امر است که بیشتر پژوهشگران اصلاح ساختارسازمانی و روابط عناصر ذیربز درمدیریت شهری و اصلاح بسترها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شهر شامل قوانین و مقررات و توانمندی مالی شهرداری را درتحقق مدیریت یکپارچه شهری موثر دانسته اند.