سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید علیزاده سیدی – کارشناس ارشد مهندسی معدن
محمدرضا محوی – مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی ایران، استادیار دا
روشنک ودودی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

امروزه بررسی ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای به عنوان یکی از کارآمد ترین روشهای پی جویی در اکثرپروژه های مهم اکتشافی بکار گرفته می شود. بر همین اساس و در راستای شناسایی مناطق پر پتانسیل ناحیه درق، پس از مشخص شدن نواحی دارای آنومالی در پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه۱/۱۰۰۰۰۰ جاجرم در محدوده ورقه توپوگرافی۱/۵۰۰۰۰ درق و در محل آنومالی های بدست آمده، پروژه۱/۲۵۰۰۰ درق که در زمره عملیات اکتشافی زیربنایی به حساب می آید و هدف آن شناخت نواحی با پتانسیل معدنی است تعریف شد. به این منظور پس از جمع آوری اطلاعات لازم، اقدام به طراحی شبکه نمونه برداری گردید و تعداد ۲۵۰ نمونه رسوب آبراهه ای از جزء ۸۰ – مش به همراه ۱۳۳ نمونه کانی سنگین برداشت شد. نمونه ها پس از آماده سازی جهت آنالیز شیمیایی ۴۴ عنصر به آزمایشگاه زرآزما ارسال گردید و پس از کنترل دقت آنالیز و حصول نتیجه مثبت از این کنترل، مورد پردازش های آماری قرار گرفتند. در مرحله پردازش، پس از محاسبه مقادیر سنسورد و حذف اثر سنگ بالا دست، یک جامعه همگن کلی بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه های آنومال از این جامعه، اقدام به نرمال و استاندارد سازی جامعه شد و با استفاده از روشهای آماری تک متغیره و چند متغیره از جمله محاسبه مقادیر حدی با رابطهX + nS و آنالیز فاکتوری و خوشه ای، داده ها مورد پردازش قرار گرفته و در نهایت آنومالی عناصر کانساری و مهمتر روی یکدیگر قرار گرفت تا محدوده های آنومالی در منطقه مشخص گردد. بر این اساس مناطق امید بخش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت انجام اکتشافات مقدماتی معرفی شدند.