سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز رشته زمین شناسی
مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهدی محمدی – استادیارمرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس

چکیده:

از میان تمامی منابع آلوده کننده،نفت و مشتقات آن به عنوان یکی از منابع اصلی آلودگی به شمار می رود.خلیج فارس با ویژگیهای جغرافیایی و ارزش های اکولوژیک خاص خود یکی از نادرترین اکوسیستم های دریایی به شمار می رود.در این تحقیق غلظت و منشاء ۸۵ ترکیبPAHsدر رسوب و خاک ساحل شهرستان دیلم مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه های جمع آوری شده از رسوب و خاک منطقه بر روی یخ به آزمایشگاه منتقل شده و تا زمان انجام آزمایشات لازم در یخچال در دمای ۲۲ – نگه داری شدند.نمونه های رسوب به کمک پودر سولفات سدیم بدون آب خشک شده و به کمک دستگاه سوکسله و با استفاده از حلال های دی کلرو متان استخراج وسپس نمونه ها از ستون ۸ و ۲ کرماتوگرافی جهت گرفتن فراکشن های هیدروکربن عبور دادهشدند.اجزاء به کمک دستگاهGC-MS آنالیز شدند