سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی
لیلا پیره – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو هیئت علمی دانشگاه
هوشنگ اسدی هارونی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سعید علیرضایی –

چکیده:

یکصد هزارم کجان در شمال شرق اصفهان واقع شده است و قسمتی از زون ساختاری ایران مرکزی می باشد. این محدوده عموماً از سنگهای آتشفشانی سنوزوئیک با ترکیب فلسیک تا حد واسط ، و نفوذی های اسیدی تا بازیک پوشیده شده است. در جنوب شرقی ورقه مزبور، اندیس رگه ای مس کالچویه، به صورت رگه های کوارتز درشت بلور همراه با کانیهای سولفیدی شامل پیریت و کالکوپیریت، گالن و استالریت که در سطح تا حدی اکسید شده اند قرار دارد. در مجاورت کالچویه در چند نقطه آلتراسیون آرژیلیک و پروپیلیتیک قرار دارد. به منظور شناسایی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازی مس و همچنینی بررسی احتمال وجود کانی سازی مشابه در کالچویه، در این پژوهش مطالعات دور سنجی به همراه مشاهداف میدانی در اطراف اندیس کالچویه، محدوده جنوب شرق ورقه کجان انجام شد. در این راستا پس از پردازش اولیه تصاویر +ETM محدوده مورد مطالعه، پردازش نهایی با اعمال روشهای نسیت های باندی، کمترین مربعات رگرسیون شده Ls-Fit و ترکیب رنگی تصاویر انجام گردید و زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازی تعیین و مورد پی جویی صحرایی، نمونه برداری و آنالیز شیمیائی به روش ICP قرار گرفت. نزدیک ترین این مناطق دگرسانی به اندیس مس کالچویه، شامل یک منطقه دگرسانی وسیع سیلیسی، رسی و فیلیک، حاوی مقادیر اندکی اکسید آهن و پیریت و مالاکیت است که در محدوده یک افق خاک نسوز در حال بهره برداری قرار دارد. آنالیز از این افق خاک نسوز تمرکز بالائی از مس، طلا، نقره و چند عنصر دیگر را نشان داد.