سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش پورمحمدی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران
مهدی مهدوی عادلی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

چکیده:

با توجه به اینکه سازههای فولادی درصد قابل توجهی از سازههای موجود در گستره شهر اهواز با کاربریهای مختلف را تشکیل میدهند، بدیهی است که نظارت ویژه بر روی ساخت و ساز این سازهها و شناسایی ایرادات رایج در آنها میتواند یک مسأله مهم در افزایش اطمینان نسبت بهوضعیت ساخت و ساز در گستره شهر اهواز محسوب شود. با چنین پیش زمینهای، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ایرادات رایج در اجرایسازههای فولادی گستره شهر اهواز از طریق مشاهده میدانی و آمارگیری تعریف میگردد. در این مقاله، با بررسیهای دقیق و مشاهدات میدانی انجام گرفته بر روی ۵۱ پروژه سازه فولادی در حال ساخت در گستره شهر اهواز، ایرادات متداول این پروژهها در چهار محور: ایرادات مربوط به تیرها، ایرادات مربوط به ستونها، ایرادات مربوط به مهاربندها و ایرادات مربوط به اتصالات بطور کامل شناسایی و طبقهبندی شدند. نتایج حاصل نشانگر وجود برخی ایرادات بطور کاملاً محسوس در تمام پروژهها میباشد که ایرادات رایج در جوشکاری اتصالات مهمترین آنها میباشد. نتایج حاصل بطور کلی، لزوم توجه جدی به کیفیتو نظارت بر اجرا در سازههای فولادی در شهر اهواز را به اثبات میرساند.