سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی رجحانی – دکترا -مهندسین مشاور ساحل
وحید هادی پور – کارشناسی ارشد -مهندسین مشاور ساحل
محمدمهدی معصومی – کارشناسی ارشد -مهندسین مشاور ساحل
عبدالرحیم ذوالانوار – دکترا -شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از این مطالعه، شناسایی پتانسیل معدنی سنگهای آرمور رسوبی آهکی و غیر آهکی جهت تأمین مصالح مورد نیاز موجشکنهای تودهسنگی در سواحل جنوبی ایران میباشد. در این تحقیق ابتدا مدارک و مطالعات پیشین جمعآوری و مرور گردیده و در ادامه با پیمایش طول ۱۶۰۰کیلومتر از نوار ساحلی جنوب کشور و انجام آزمایشهای برجا، تهیه نمونه و انجام آزمونهای آزمایشگاهی پتانسیل معادن سنگی موجود در چهاراستان سیستان بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در نواری به پهنای ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر از ساحل شناسایی شده است. پس از شناسایی و تعیین مشخصات سنگ در هر یک از این معادن، جمع امتیازات و رده آن بر اساس جداول شاخص پذیرش سنگ مشخص شده است که نشان میدهد این معدن برای استفاده در چه بخشی از بدنه موجشکن مناسب است. در نهایت تمام اطلاعات به صورت بانک اطلاعات جغرافیایی درقالب نرمافزارArcGIS جمعآوری شده است.