سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضایی – دانشآموخته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار – دانشگاه کار قزوین
محبوبه قدیری – دانشآموخته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار – دانشگاه کار قزوین
حمیدرضا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایشتحقیق در عملیات

چکیده:

این مطالعه با هدف ارزیابی و مدیریت بارزترین ریسکهای HSE شناسایی شده در یکی از معادن بزرگکشور با بهرهگیری از تکنیک تلفیقیDelphiو روش ارزیابی ریسک ۳D دانشگاه ملبورن استرالیا صورت پذیرفت. در پژوهش حاضر تیم تحلیلگر کار شناسایی دقیق کلیه مخاطرات موجود در معدن مورد مطالعه را علاوه بر بهرهگیری از نظرات نخبگان دلفی، با بررسی گزارشات حوادث اتفاق افتاده قبلی در محل مطالعه، بررسی پروندههای پزشکی و نتایج معاینات ادواری، بازدیدهای میدانی، انجاممصاحبههای فردی و گروهی با معدنکاران در سطوح مختلف شغلی و … به پایان رساند. پس از آن با استفاده از روش ارزیابی ریسکD-Melbourne3رتبه ریسک هریک از مخاطرات شناسایی شده را محاسبه و ارزیابی نموده و در پایان برای هریک اقدامات کنترلی مناسب(پیشگیرانه-اصلاحی) ارائه نمود. با اتمام کلیه مراحل ارزیابی ریسک در پژوهش حاضر تیم تحقیق موفق به شناسایی ۱۱۳ ریسک شدکه از این میان، ۲۰ ریسک دارای سطح شدید یا بارزE)37 ریسک بالاH)43 ریسک متوسط M),13 ریسک در سطح کم L) گزارش گردید.