مقاله شناسایی گونه های کمال گرایی و اثر آن در کنار جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی گونه های کمال گرایی و اثر آن در کنار جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله نگرش
مقاله کمال گرایی
مقاله کمال گرای بهنجار
مقاله کمال گرای نابهنجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رکابدار قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی گونه های مختلف کمال گرایی و اثر این گونه ها در کنار متغیر جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های اقتصاد، حسابدار و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ می باشد که تعداد آن ها ۹۰۹ نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای شامل ۲۳۴ دانشجو (۱۱۶ زن و ۱۱۸ مرد) به صورت خوشه ای چند مرحله انتخاب شد. برای سنجش کمال گرایی از مقیاس کوتاه کمال گرایی چند بعدی فراست استفاده شد و مقیاس نگرش به کارآفرینی محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه ها با تحلیل عاملی تائیدی و پایائی آن ها با آلفا کرنباخ بررسی شد که نتایج آنها قابل قبول بود. داده ها با روش تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس دو طرفه بررسی شدند. نتایج تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد که اثر گونه کمال گرائی (با سه گونه کمال گرای بهنجار، کمال گرای نابهنجار و کمال گرای عادی) بر نگرش به کارآفرینی معنی دار است به نحوی که کمال گرایان بهنجار نگرش بهتری به کارآفرینی نسبت به دو گروه دیگر دارند. همچنین اثر جنسیت و اثر متقابل جنسیت و گونه کمال گرائی بر نگرش به کارآفرینی معنی دار نبود. نتایج این مطالعه می تواند در آموزش کارآفرینی و مشاوره های تحصیلی مناسب باشد.