مقاله شناسایی ژنوتیپ های برتر گل داوودی بر اساس صفات فنولوژیک و ماندگاری گلدانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی ژنوتیپ های برتر گل داوودی بر اساس صفات فنولوژیک و ماندگاری گلدانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان زینتی
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله توارث پذیری عمومی
مقاله پتانسیل ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوراصیل معظم
جناب آقای / سرکار خانم: روئین زینب
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل داوودی یکی از مهم ترین گیاهان زینتی و دارویی در عرصه جهانی به شمار می-رود. در پژوهش حاضر، تنوع موجود بین ۵۰ ژنوتیپ گل داوودی توسط خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس تجزیه واریانس داده ها، تمام صفات مورد بررسی معنی دار بودند و ضریب تغییرات ژنتیکی برای اکثر صفات بیش از ۴۰% بود. بیشترین توارث پذیری عمومی مربوط به زمان رنگ گیری غنچه گل (۵۹٫۹۰ درصد) و ماندگاری گلدانی (۳٫۸۸ درصد) بود. کمترین وراثت پذیری را زمان باز شدن گلچه لوله ای (۰۵٫۶ درصد) به خود اختصاص داد. در تجزیه رگرسیون گام به گام برای متغیر وابسته ماندگاری گلدانی، صفات زمان رنگ گیری غنچه گل، زمان شکوفایی کامل گل و زمان ریزش گرده توانستند وارد مدل شوند. بر این اساس، طول دوره رویشی و رفتار گلچه های زبانه-ای و لوله ای بر ماندگاری گلدانی تاثیر دارند. از سوی دیگر، تجزیه خوشه ای به روش حداقل واریانس وارد، ژنوتیپ های مورد مطالعه را به شش گروه تقسیم کرد. دو ژنوتیپ «افروز و نامعلوم۱» با دوره رویشی کوتاه، ریزش گرده دیرهنگام و ماندگاری گلدانی بالا در گروه جداگانه ای قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ژنوتیپ های داوودی مورد مطالعه از پتانسیل ژنتیکی بسیار مطلوبی برخوردارند و بسته به هدف، بسیاری از آنها را می توان جهت بهبود صفات مختلف در برنامه های اصلاحی به کار برد.