مقاله شناسایی ژنوتیپ ایزوله های کیست هیداتیک در استان زنجان با استفاده از روش PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی ژنوتیپ ایزوله های کیست هیداتیک در استان زنجان با استفاده از روش PCR-RFLP
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیست هیداتیک
مقاله ژنوتیپ
مقاله PCR-RFLP
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هانیلو علی
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فضایلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری کیست هیداتیک یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام در بسیاری از نقاط دنیا است که توسط مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس اتفاق می افتد. شناسایی ژنوتیپ های مختلف ایزوله های انگل، میزبانان مرتبط و مسیرهای انتقال آن ها حایز اهمیت است. تاکنون تعداد ۱۰ ژنوتیپ مختلف (G1-G10) بر پایه آنالیز مارکرهای ژنتیکی هسته و میتوکندری در مناطقی از جهان و ایران توصیف شده است. این مطالعه با هدف تعیین ژنوتیپ ایزوله های حیوانی و انسانی کیست هیداتیک در استان زنجان انجام شد.
روش بررسی: تعداد ۸۶ نمونه شامل ۴۹ نمونه گوسفندی، ۲۸ نمونه گاوی از کشتارگاه و ۹ نمونه انسانی کیست هیداتیک از بیمارستان های استان زنجان جمع آوری شد. پس از استخراج DNA ژنومی، ناحیه rDNA-ITS1 توسط PCR تکثیر و محصول به دست آمده با روش PCR-RFLP آنالیز گردید.
یافته ها: اندازه قطعه ITS1 تکثیر یافته حدود۱۰۰۰bp به دست آمد. الگوهای قطعات به دست آمده از محصول PCR ناحیه rDNA-ITS1 بعد از برش با آنزیم های Msp1, Rsa1, Alu1 و Taq1 نشان داد که تمامی نمونه ها منطبق با استرین شایع گوسفندی هستند.
نتیجه گیری: در این منطقه، استرین غالب اکینوکوکوس گرانولوزوس در دام ها و انسان همانند سایر مناطق مطالعه شده ایران، ژنوتیپ
G1 یا همان استرین شایع گوسفندی است.