مقاله شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۸۲ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Mauls domestica Borkh
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله همبستگی صفات
مقاله فوجی
مقاله برابرن
مقاله رقم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطار شادی
جناب آقای / سرکار خانم: داوری نژاد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی و نامگذاری ارقام سیب بومی و حتی ارقام وارداتی مورد کشت در ایران برای دانشجویان، محققین و باغداران بخوبی روشن نیست و کلیدواژهایی در این موارد در دسترس نمی باشد. بنابراین در هر منطقه ای دارای نام محلی و گاهی مشابه می باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین خصوصیات ریخت شناسی و فیزیکوشیمیایی ارقام مهم بومی و خارجی سیب مورد کاشت در استان خراسان رضوی و ارائه کلیدواژه هایی جهت شناسایی آنها می باشد. ارقام بومی بیجندی اخلمد، عبدالمجیدی، گلشاهی پیش رس، کمپوتی، علیموری و همچنین ارقام خارجی پرایم رز، رد اسپار، فوجی، برابرن و اینگرید پیوند شده روی پایه رویشی MM.106 در محل باغ گلستان واقع در استان خراسان رضوی در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند. ۶۲ صفت کمی و کیفی مختلف مربوط به خصوصیات درخت، برگ، شکوفه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه در آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۰ تکرار ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رقم پرایم رز دارای میوه هایی به فرم پخ، رد اسپار هرمی متمایل به کروی، بیجندی اخلمد کروی و سایر ارقام به فرم کروی پخ بود. مدل برچه ها در علیموری و پرایم رز کاملا باز و در سایر ارقام بسته بود. مقایسه میانگین ها حاکی از آنست که بیشترین تنوع بین ارقام در صفاتی مانند عمق گلگاه، سفتی میوه، ضخامت پوست میوه، طول و قطر میوه، طول بذر، پهنای برگ، اسید میوه، pH میوه وجود داشت. نتایج تجزیه همبستگی بین صفات بیانگر وجود همبستگی مثبت و معنی دار بین صفات طول دمبرگ با نسبت طول برگ به پهنا (r=0.74±۰٫۰۷) و وزن میوه با طول میوه (r=0.96±۰٫۰۳) در سطح احتمال ۱ درصد بود.