مقاله شناسایی چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق در ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزی دقیق
مقاله چالش
مقاله تحلیل عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نیکروز
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق در ایران می باشد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. به منظور بررسی و ارتقا روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه طراحی شده در اختیار اساتید دانشگاه قرار داده شد و اعتبار پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون پایایی ابزار، تعداد ۳۰ پرسشنامه تکمیل و آلفا کرونباخ برابر با ۰٫۸۱ به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل ۴۵۰ نفر از متخصصان علوم کشاورزی و آشنا با کشاورزی دقیق میباشند، که از این تعداد ۱۱۷ نفر از طریق فرمول کوکران و به روش طبقه ای با تسهیم نسبت به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر این بود که شش چالش زیربنایی و آموزشی، محتوایی، مدیریتی، منابع انسانی، ترویجی، و برنامه ریزی در حدود ۵۰ درصد از واریانس چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق را تبیین میکنند.