مقاله شناسایی چالش های فرهنگ سازمانی و پیشنهاد راهکارهای تغییر آن مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی چالش های فرهنگ سازمانی و پیشنهاد راهکارهای تغییر آن مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر سازمان
مقاله چالش های فرهنگی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله مدل رابینز
مقاله منابع انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسته مقدم آرش
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ از مفاهیم بنیادین رفتار سازمانی در سطح کلان است که صبغه مفهومی آن در انسان شناسی و جامعه شناسی سازمانی ریشه دارد. طرح این مفهوم در مطالعات سازمان و مدیریت ره آورد پارادایم تفسیرگرایی است که در استعاره سازمان به مثابه فرهنگ مورگان متبلور شده است. هدف پژوهش حاضر شناخت چالش های فرهنگ سازمان در دستگاه های دولتی شهر تهران است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل رابینز است. روایی صوری و پایایی (آلفای برابر با ۹۲ درصد) پرسشنامه تایید شد. سطح تحلیل پژوهش بر ارزش های سازمانی متمرکز است. جامعه آماری، کارکنان سازمان های دولتی در شهر تهران است. نمونه ای به روش طبقه ای و با حجم ۱۰۰۸ نفر انتخاب شد. آمار توصیفی و استنباطی (تی همبسته) برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود چالش هایی در همه مولفه های فرهنگ سازمانی است. در نهایت، یافته های پژوهش تببین و راهکارهایی برای تغییر فرهنگ سازمانی با توجه به مدل های نوین تغییر سازمانی پیشنهاد شد.