مقاله شناسایی و مقایسه فراوانی عوامل قارچی جدا شده از تخم ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی و مقایسه فراوانی عوامل قارچی جدا شده از تخم ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان مازندران
مقاله ماهیان سفید
مقاله تخم
مقاله قارچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شکری حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بینایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فارابی سیدمحمدوحید
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت های قارچی در هچری ماهیان به عنوان یک بیماری مهم به خوبی شناخته شده است. هدف از این بررسی شناسایی عوامل قارچی مسبب بروز تلفات در هچری ماهیان سفید استان مازندران و نیز تاثیر برخی از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بر فراوانی آن ها بود. طی فصول تکثیر سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ از تخم های آلوده به هایف قارچی و نیز آب هچری این ماهیان نمونه برداری به عمل آمد. نمونه برداری در هر فصل تکثیر در سه مرحله انجام و در نهایت ۱۳۵۰ عدد تخم قارچ زده و ۴۵ نمونه آب در هر فصل تکثیر (در مجموع ۴۰۵۰ عدد تخم و ۱۳۵ نمونه آب) مورد بررسی قرار گرفت. تخم ها در محیط های YGC آگار و SD آگار کشت داده شده و در دمای منطبق با دمای هچری گرمخانه گذاری شدند. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مورد بررسی آب نیز شامل اکسیژن محلول، دما، pH، نیترات، نیتریت و یون آمونیوم بودند. نتایج نشان داد تنها قارچ آبزی آلوده کننده تخم ماهی سفید طی سه سال بررسی فقط از جنس ساپرولگنیا بوده است. همچنین مهمترین نمونه های قارچ های ساپروفیت جداسازی شده به ترتیب فراوانی مربوط به جنس های فوزاریوم، پنی سلیوم، آسپرژیلوس، موکور، پسیلومایسس و آلترناریا بوده اند. همچنین بیشترین درصد فراوانی جنس ساپرولگنیا در سال ۱۳۸۶ و کمترین آن در سال ۱۳۸۷ بوده است. این در حالی است که درصد فراوانی قارچ های ساپروفیت کاملا عکس این نتیجه بود. در بررسی نتایج فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب نیز تفاوت معنی داری (P<0.05) بین دما، اکسیژن محلول، نیترات، نیتریت، یون آمونیوم و pH سال ۸۶ و دو سال دیگر مشاهده شد. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد که فراوانی قارچ های آبزی و ساپروفیت ها می تواند ارتباط مستقیمی با فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب داشته باشد.