مقاله شناسایی و سنجش مقیاس بهبود موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب در حیطه دانش، نگرش و رفتار بهداشتی پیشگیری کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۱۱۵ تا ۱۱۲۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی و سنجش مقیاس بهبود موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب در حیطه دانش، نگرش و رفتار بهداشتی پیشگیری کننده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل عفونت
مقاله سنجش مقیاس
مقاله اعتبار و اعتماد
مقاله پرسشنامه
مقاله رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: امین شکروی فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وقتی که یک مقیاس جدید طراحی می شود، این انتظار می رود که با دنبال نمودن فرایندهای توسعه، اطلاعات وسیعی در خصوص سنجش مقیاس کسب شود. هدف اصلی این مطالعه، طراحی یک مقیاس برخوردار از روایی و پایایی متناسب با فرهنگ کارکنان جهت شناسایی و سنجش بهبود موازین کنترل عفونت ویروسی هپاتیت ب است.
روش بررسی: نوع مطالعه مقطعی و ابزار گردآوری داده ها، طراحی و سنجش روایی و پایایی است. در این مطالعه کارکنان بهداشتی ۱۹ مرکز و ۱۶ پایگاه به صورت خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای طراحی پرسشنامه نخست فهرست اولیه ای از ۵۰ سوال تهیه و برای بررسی روایی، همسانی درونی و تکرارپذیری، به ترتیب از روش های روایی محتوا، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون بازآزمون استفاده شد.
نتایج: ۵ سوال به دلیل پایین بودن روایی محتوای آنها رد شد. شاخص روایی محتوای بالاتر ۰٫۸۰ و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۸۳% و برای زیرشاخه ها بین ۰٫۸۱ تا ۰٫۸۶ بود و وزن های عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی پرسشنامه، تعیین کننده ۷۴ درصد واریانس مشترک بود. در نتیجه پرسشنامه نهایی پایا و تکرارپذیر می باشد (ICC=0.896 وp<0.001 ).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، پرسشنامه بهبود موازین کنترل عفونت ویروسی هپاتیت ب مناسب بوده و قابل استفاده در فعالیت های پژوهشی می باشد.