مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بریمانی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نیازآذری کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود که در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹ در دانشگاه فعالیت داشتند و تعداد آنان برابر ۱۵۱۸ نفر بوده است. نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۰۹ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها به شیوه نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفته است. پایایی آن با استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۹۶ به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون دو جمله ای، آزمون T تک مقداره و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی سوالات تحقیق نشان داده است که عوامل علمی، حرفه ای، سازمانی، انگیزشی و فیزیکی بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی تاثیر دارند و تاثیرگذاری عوامل حرفه ای از بقیه عوامل بیش تر می باشد.