مقاله شناسایی و تشخیص ویروس موزاییک معمولی لوبیا و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا با استفاده از روش Immunocapture RT-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تشخیص ویروس موزاییک معمولی لوبیا و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا با استفاده از روش Immunocapture RT-PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله BCMV،BCMNV ،DAS-ELISA
مقاله لکه گذاری بافتی
مقاله -RT-PCRIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری نگیسا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدموسوی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآیین نوح
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بین عوامل ویروسی متعددی که باعث بروز علایم موزاییک و ایجاد خسارت در گیاه لوبیا چیتی  (Phaseolus vulgaris L.) میشوند، دو ویروس موزای یک معمولی لوبیا BCMV و و ویروس موزاییک نکروتیک لوبیا BCMV اهمیت ویژه ای دارند. به منظور ردیابی این دو ویروس و تعیین برخی خصوصیات سرولوژیک و مولکولی آنها، در یک فصل زراعی نمونه هایی با علایم موزاییک، رگبرگ روشنی، برگشتگی، نکروتیک برگ و ساقه لوبیا جمع آوری گردید.
مواد و روش ها: به منظور ردیابی این دو ویروسدر ابتدا نمونه ها با روش های سرولوژیک DAS-ELISA و لکه گذاری بافتی (Tissue-blot) با آنتی سرم های چند همسانه ای اختصاصی مورد سنجش و ردیابی قرار گرفتند. سپس جهت تایید و بررسی دقیق تر، نمونه های انتخابی آلوده در الایزا با آزمون IC-RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: cDNA بدست آمده در دستگاه ترموسایکلر تکثیر گردید. محصول حاصل در ژل آگاروز الکتروفورز شد. باند حاصل به اندازه تقریبی ۳۷۳ باز و ۶۸۳ باز از سکانس منطقه ای از ژن پروتئین پوششی ویروس مورد نظر به ترتیب برای ویروس موزاییک معمولی و ویروس موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا مشاهده گردید. با بکارگیری تکنیک IC-RT-PCR بر اساس مقایسه سایز باندهای ایجاد شده در این روش، دو ویروس مذکور ازگیاهان لوبیای آلوده مناطق اراک، نیشابور، زنجان و کرج شناسایی و تفکیک گردید.
نتیجه گیری: ویروس موزاییک معمولی و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا بطور گسترده ای در اغلب مناطق کشت و کار لوبیا در ایران پراکنده هستند. و در بعضی اوقات نیز به طور مشترک و تواما گیاه لوبیا را آلوده میسازند. نشان داده شده که تکنیک IC-RT-PCR برای شناسایی و تشخیص این دو ویروس از حساسیت بالایی نسبت به روش الایزا بر خوردار است. در این تکنیک بکارگیری همزمان و مخلوطی از آنتی سرم اختصاصی ویروس و پرایمرهای مربوطه باعث شناسایی و تفکیک همزمان دو ویروس در صورت آلودگی توام خواهد شد.