مقاله شناسایی و تحلیل عوامل موثر در موفقیت انتقال تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: بنگاه های دام و فرآورده های گوشتی ایران و استرالیا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه تکنولوژی صنعتی از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تحلیل عوامل موثر در موفقیت انتقال تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: بنگاه های دام و فرآورده های گوشتی ایران و استرالیا)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل
مقاله بنگاه های کوچک و متوسط
مقاله انتقال فناوری
مقاله بنگاه های دام و فرآورده های گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی تباربائی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتقال فناوری مقوله ای مهم و اساسی در ارتقای سطح فناوری یک کشور است.این مقوله فرایند پیچیده و دشواری بشمار می رود که بدون مطالعه لازم نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف فناوری ملی هم بیانجامد.
مقاله حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت انتقال فناوری در بنگاه های کوچک و متوسط تهیه شده است. روش تحقیق، از نوع تحلیلی است و از نظر نوع هدف، تحقیق کاربردی محسوب می شود. این مقاله دارای ماهیت میدانی بوده و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید تعیین شده و جهت سنجش پایایی سوالات از آلفای کرونباخ استفاده شده که برابر با ۰٫۸۹ می باشد. جامعه آماری مقاله حاضر، مدیران عالی، میانی، عملیاتی و کارشناسان و تکنسین های شرکتها می باشد. از آمار توصیفی و آزمونهای کولومگروف-اسمیرنوف، تی تست و فریدمن به بررسی قبول/ رد فرضیات مقاله پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، ۵ عامل در موفقیت انتقال تکنولوژی در بنگاههای کوچک و متوسط تاثیرگذار است که عبارتند از:عوامل فرهنگی، فنی تکنولوژی، توانمندی های انسانی، توانمندی تحقیق و توسعه و مالی.