مقاله شناسایی و تحلیل اثرات اجرای طرح هادی روستایی در مناطق روستایی شهرستان اسکو (مطالعه موردی: روستای سرین دیزج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تحلیل اثرات اجرای طرح هادی روستایی در مناطق روستایی شهرستان اسکو (مطالعه موردی: روستای سرین دیزج)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح هادی روستایی
مقاله اثرات
مقاله روستاییان
مقاله روستای سرین دیزج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شوکتی آمقانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف اصلی شناسایی و تحلیل اثرات اجرای طرح هادی در روستای سرین دیزج در شهرستان اسکو صورت گرفت. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی و از لحاظ درجه کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات میدانی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی سرپرستان خانوار در روستای سرین دیزج تشکیل می دادند (N=213) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد ۱۳۰ نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه بیشتر از ۰٫۷۵ بود. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل کالبدی- فیزیکی (با واریانس ۲۰٫۲۵ درصد)، اجتماعی (با واریانس ۱۹٫۶۳ درصد)، بهداشتی (با واریانس ۱۴٫۴۲ درصد)، اقتصادی (با واریانس ۱۰٫۶۳ درصد) و زیست محیطی (با واریانس ۴٫۸۶ درصد)، در مجموع ۶۹٫۷۹ درصد از واریانس کل اثرات اجرای طرح هادی در روستای سرین دیزج را تبیین می نمودند و از میان آن ها، دو عامل کالبدی- زیرساختی و اجتماعی به ترتیب بیشترین میزان اولویت را داشتند.