مقاله شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسیدگی طوقه و ریشه
مقاله گیاهان جالیزی
مقاله شاهرود
مقاله Fusarium spp،Phytophthora nicotianae
مقاله Rhizoctonia solani

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما کامران
جناب آقای / سرکار خانم: ممرآبادی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: امتی فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوسیدگی طوقه و ریشه از مهم ترین بیماری های کدوییان در جهان است. جهت شناسایی عوامل قارچی مولد این بیماری در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ از مزارع محصولات جالیزی (هندوانه، خربزه و طالبی) در منطقه شاهرود، میامی و بیارجمند بازدید و نمونه های مشکوک به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. قطعات بافت های آلوده پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلرید سدیم ۱ درصد روی محیط کشت PDA و یا بدون ضدعفونی سطحی پس از شستشو با آب مقطر استریل روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARPH، CMA- و CMA کشت شدند. خالص سازی جدایه های دارای اسپور به روش تک اسپور و آزمون بیماری زایی آنها با روش فرو بردن ریشه گیاهچه های کشت شده در گلخانه در سوسپانسیون حاوی ۱۰۶ اسپور در میلی لیتر انجام شد. خالص سازی جدایه های بدون اسپور به روش نوک ریسه و آزمون بیماری زایی آنها به روش مایه زنی قطعاتی از پرگنه فعال قارچ اطراف طوقه و ریشه گیاهچه های میزبان مورد مطالعه قرار گرفت. جدایه ها بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی (خصوصیات ماکروسکوپی، میکروسکوپی) و خصوصیات فیزیولوژیکی با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردیدند. گونه های بیماریزای شناسایی شده شامل Fusarium solani، F. oxysporum f. sp. melonis، F. oxysporum f. sp. niveum، F. equiseti،Phytophthora nicotianae  و Rhizoctonia solani بودند که گونه اول به عنوان گونه غالب شناسایی گردید. هم چنین نتایج نشان داد که گونه های F.solani و F. oxysporum از تمامی مراحل رویشی از گیاهچه تا میوه دهی قابل جدا سازی بوده و در سراسر منطقه پراکنش وسیعی دارند. این گونه ها برای اولین بار از مزارع جالیز شهرستان شاهرود گزارش می شوند.