مقاله شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه گدارخوش (استان ایلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه گدارخوش (استان ایلام)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسایی ماهیان
مقاله فراوانی
مقاله رودخانه گدارخوش
مقاله ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی دلشاد سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه گدارخوش واقع در استان ایلام به طور فصلی در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ صورت گرفت. نمونه برداری از ماهیان با انتخاب ۵ ایستگاه در رودخانه توسط دستگاه الکتروشوکر از نوع ژنراتور برق با ولتاژ ۲۰۰ ولت در طول ۱۰۰ متر از هر ایستگاه انجام پذیرفت. صید در هر یک از ایستگاه ها سه بار با استفاده از روش زیپین و در شرایط بسته انجام شد. نمونه ها پس از تثبیت و انتقال به آزمایشگاه مورد زیست سنجی قرار گرفته و با استفاده از کلید شناسایی بر اساس ویژگی های مریستیک و مرفومتریک در حد گونه شناسایی شدند. نتایج این مطالعه وجود هشت گونه ماهی از سه خانواده را در رودخانه گدارخوش نشان داد. بیشترین فراوانی در میان خانواده های ماهیان با ۹۲٫۴ درصد و شش گونه از شش جنس متفاوت به کپور ماهیان (Cyprinidae) تعلق داشت. خانواده های رفتگر ماهیان (Nemacheilidae) و مارماهیان خاردار آب شیرین (Mastacembelidae) نیز هر یک با یک گونه به ترتیب ۶٫۲۸ و ۱٫۳۱ درصد از فراوانی را در میان خانواده ها به خود اختصاص دادند. ماهیان صید شده شامل گار (Garra rufa)، لوتک دهان بزرگ (Cyprinion macrostomum)، سیاه ماهی منقوط (Capoeta trutta)، مروارید ماهی موصل (Alburnus mossulensis)، حمری (Carasobrbus luteus)، مارماهی خاردار آب شیرین (Mastacembelus mastacembelus)، شیربت (Tor grypus) و رفتگر ماهی (Oxynoemacheilus frenatus) بودند. بیشترین درصد فراوانی گونه ای در این مطالعه به ترتیب مربوط به لوتک دهان بزرگ (۳۱٫۳ درصد)، مروارید ماهی موصل (۲۹٫۴ درصد) و ماهی گار (۲۴٫۴ درصد) بود، درحالی که کمترین فراوانی به مارماهی خاردار آب شیرین (۱٫۰۵ درصد) تعلق داشت.