مقاله شناسایی و اولویت بندی واحدهای بیمارستانی قابل برون سپاری بر اساس شاخص های مرتبط: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی واحدهای بیمارستانی قابل برون سپاری بر اساس شاخص های مرتبط: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان
مقاله برون سپاری
مقاله تکنیک دلفی
مقاله بحث گروهی متمرکز
مقاله مدیریت منابع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده یلدا
جناب آقای / سرکار خانم: جباری بیرامی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جنتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: وزارت بهداشت در جهت تقویت نظام پاسخ گویی و کارآمد نمودن عرضه خدمات سلامت، استفاده از برون سپاری را در ارائه خدمات سلامت مجاز شمرده است. این مطالعه با هدف بهره گیری از نظرات خبرگان سلامت و به منظور شناسایی و اولویت بندی واحدهای بیمارستانی قابل برون سپاری و شاخص های مدنظر برای اجرایی نمودن این استراتژی طراحی و اجرا شده است.
روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی، از نوع کاربردی و سه مرحله ای می اشد. مرحله اول شامل بررسی مبانی نظری و مرحله دوم شامل برگزاری ۳ جلسه بحث گروهی متمرکز به منظور شناسایی واحدهای بیمارستانی قابل برون سپاری و شاخص های مدنظر برای اجرایی نمودن این استراتژی بود. در مرحله سوم با تهیه پرسشنامه دلفی بر اساس مقیاس لیکرت، شاخص ها و واحدهای بیمارستانی اولویت بندی شدند.
یافته ها: در مجموع ۹ شاخص و ۲۹ واحد بیمارستانی طی مباحث گروهی متمرکز شناسایی و وارد نظرسنجی دلفی شدند. طی سه مرحله دلفی در مورد هر ۹ شاخص و ۲۶ واحد از ۲۹ واحد اجماع حاصل گردید. شاخص کیفیت با توافق (%۱۰۰) با اهمیت ترین شاخص و شاخص بار کاری پرسنل با توافق (%۷۶٫۱) کم اهمیت ترین شاخص مدنظر بود. بخش های پشتیبانی و پاراکلنیکی نیز به ترتیب بیشترین پتانسیل را برای برون سپاری داشتند. ریاست، مدیریت و امور مالی هم بخش هایی بودند که استفاده از برون سپاری در موردشان تایید نشد.
نتیجه گیری: استفاده از برون سپاری به منظور مدیریت کارآمد منابع، افزایش کیفیت و رضایت ذی نفعان است. با توجه به وجود قابلیت برون سپاری در میان بسیاری از بخش های بیمارستانی می توان از آن در اداره بیمارستان ها بهره برد و با تعریف شاخص های مشخص میزان موفقیت را سنجید.