مقاله شناسایی و اولویت بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله بیمارستان ها
مقاله مدیریت بیمارستان
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی فرد محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پورخاکی حسام
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رواسان احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اهمیت مدیریت دانش به عنوان یکی از سرمایه های اصلی سازمان ها، توجه روز افزون صاحبان کسب و کارها و صنایع را به دنبال داشته است. این اهمیت به خصوص طی دو دهه گذشته، سیر بسیار قابل توجهی داشته و در حوزه سازمان ها و نهادهای دولتی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این مساله، هدف تحقیق حاضر مطالعه مهم ترین موضوعات در حوزه مدیریت بیمارستانی و شناسایی مواردی با اولویت بالاتر جهت مستندسازی دانش و تجارب مربوط در وزارت بهداشت بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را استادان دانشگاهی در حوزه مدیریت پزشکی و مدیریت پرستاری تشکیل دادند که دارای مدرک Mini MBA از وزارت علوم بودند. تعداد اعضای جامعه آماری در زمان انجام تحقیق که سال ۱۳۸۹ صورت گرفت، عبارت از ۴۵ نفر بود. در تحقیق حاضر، برای تعیین اولویت حوز ه های شناسایی شده، از دو روش مصاحبه با خبرگان و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا و صوری و پایایی آزمون- بازآزمون، تایید شد. تحلیل داده های ۳۰ پرسش نامه جمع آوری شده با استفاده از آزمون دو جمله ای و آزمون رتبه بندی Friedman توسط نرم افزار SPSS16 صورت پذیرفته است.
یافته ها: با مطالعه گسترده ادبیات موضوع مدیریت بیمارستانی و مصاحبه با ۵ خبره، ۷۰ موضوع مهم مدیریت بیمارستانی استخراج شده و در نهایت ۲۹ موضوع اولویت دار مدیریت بیمارستانی جهت تعیین اهمیت و اولویت آن نهایی شده و در پرسش نامه خبرگان وارد شد. طبق نتایج آزمون دو جمله ای، ۲۶ موضوع از مجموعه ۲۹ موضوع نهایی دارای اهمیت زیاد یا خیلی زیاد بودند که به معنی بالا بودن اهمیت آن ها جهت مستندسازی در سیستم مدیریت دانش بیمارستانی کشور می باشد. در این مقاله، علاوه بر شناسایی مهم ترین موضوعات مدیریت بیمارستانی، اولویت و سطح اهمیت هر مورد نیز تعیین شده است. برنامه ریزی استراتژیک در سطح بیمارستان، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت و رهبری مشارکتی در بیمارستان، به عنوان موضوعات دارای بیش ترین اولویت جهت مستندسازی تجارب مدیریت بیمارستانی کشور شناسایی شدند.
نتیجه گیری: شناسایی و اولویت بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی، به مدیران و مسوولین کمک می کند تا با توجه به حوزه گسترده و متنوع مباحث و موضوعات موجود در این حوزه، منابع محدود مالی، زمانی و انسانی خود را جهت مستندسازی موارد ارجح و اولویت دار، تخصیص دهند و بدین ترتیب از خروج دانش عظیمی که همراه با ترک مدیران با سابقه بیمارستانی از وزارت بهداشت خارج می شود، جلوگیری به عمل آورند.