مقاله شناسایی و اولویت بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه موردی پژوهشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست علم و فناوری از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه موردی پژوهشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت های پژوهشی
مقاله موانع پژوهش
مقاله موانع فردی
مقاله موانع سازمانی
مقاله موانع محیطی
مقاله موانع فنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادری فر اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: زنجانی بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در میان انواع همکاری های پژوهشی، پژوهشگاه ها با نگرشی فراگیر بر نقش تحقیقات در رشد و توسعه کشور، با انجام انواع فعالیت های تحقیقاتی درصدد آن هستند تا حرکتی دانش محور و مبتنی بر ارزش افزوده بر پایه علم و فناوری انجام دهند. اما هنوز هم بخش تحقیقات در پژوهشگاه ها از رشد و بالندگی کافی برخوردار نیست. بنابراین پژوهش حاضر، به شناسایی و اولویت بندی موانع فراروی فعالیت های پژوهشی در پژوهشگاه ها، می پردازد. بدین منظور، پس از انتخاب موانع و عوامل زیرمجموعه هر گروه موانع بر اساس مرور ادبیات تحقیق (موانع فردی، محیطی، سازمانی و فنی)، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی برآورد شده و با استفاده از آزمون t تک نمونه، فرضیات تحقیق بر مبنای مدل مفهومی آزمون می گردند. علاوه بر این، به منظور رتبه بندی موانع موثر بر انجام فعالیت های تحقیقاتی و هم چنین اولویت بندی زیر ابعاد مربوط به هر بعد، از آزمون آماری فریدمن استفاده می شود. بر اساس یافته های پژوهش، هر ۴ گروه موانع شناسایی شده جزء موانع فراروی پژوهش های زیرمجموعه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می شوند و بیش از حد متوسط بر انجام فعالیت های تحقیقاتی موثرند. ترتیب میزان اهمیت موانع به صورت موانع محیطی، فردی، سازمانی و فنی می باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که از بین کلیه عوامل زیر مجموعه ۴ مانع مورد بررسی، فقدان فرهنگ تحقیق بیشترین تاثیر را بر انجام پژوهش های زیرمجموعه وزارت علوم دارد.