مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۹۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرقت علمی
مقاله نگرش
مقاله دانشجویان دانشگاه اصفهان
مقاله عوامل موثر بر سرقت علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی بی بی عشرت
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی سیدامین
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه گسترده فناوری ها در محیط های علمی ضمن داشتن پیامدهای مثبت آسیب هایی نیز دارد که یکی از آن ها پدیده سرقت علمی است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که ۳۰۰ نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به کمک متخصصان و تحلیل عاملی تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۸۶) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدرک گرایی و توجه زیاد به نمره اولین و مهم ترین عامل تاثیرگذار بر سرقت علمی دانشجویان است؛ سایر عوامل تاثیرگذار به ترتیب اهمیت عبارت اند از: نبود احساس خودکارآمدی در دانشجویان در انجام دادن پژوهش و نوشتن گزارش های علمی، نبود سازکارهای مناسب برای تشخیص و تنبیه سارقان علمی، عوامل اجتماعی – فرهنگی، آموزش های ناکافی قبلی درباره چگونگی اسناددهی و شناسایی انواع سرقت علمی در دوران دبیرستان یا در آموزش های غیررسمی، تشخیص ندادن سرقت علمی دانشجویان از سوی استادان و واکنش نشان ندادن به آن، عوامل فشار، آموزش های ناکافی در دانشگاه برای شناساندن و نحوه پیشگیری از سرقت علمی، نداشتن ترس از تنبیه و مواخذه شدن و وجود داشتن فضاهای مجازی و الکترونیکی.