مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مدارس هوشمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مدارس هوشمند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارس هوشمند
مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله عامل تکنولوژیکی
مقاله عامل آموزشی
مقاله عامل فرهنگی
مقاله عامل راهبردی
مقاله عامل اقتصادی
مقاله عامل حقوقی
مقاله عامل اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی راد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی زوارکی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی سعیدآباد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مدارس هوشمند و با روش توصیفی، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه آماری متشکل از ۹۰۰ نفر از معلمان و مدیران مدارس شهرستان ساری بوده که از این جامعه ۲۷۰ نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از تجارب جهانی استفاده شد. به منظور تعیین روایی از قضاوت اساتید این رشته استفاده گردید و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ معادل ۰٫۸۰ حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ایی و آزمون رتبه بندی میانگین ها (فریدمن)) انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که به ترتیب عوامل تکنولوژیکی – عامل آموزشی – عامل فرهنگی – عامل راهبردی – عامل اقتصادی – عامل حقوقی – عامل اجتماعی در توسعه مدارس هوشمند موثر است.