مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل موثر بر تعهد سازمانی
مقاله اولویت بندی
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روش مرتب کردن اولویت ها با عنایت به شباهت آن ها به راه حل ایده آل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خانمحمدی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف، «شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در شرکت بازرگانی دولتی ایران، با استفاده از روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تعیین برتری ترتیبی مشابه با پاسخ ایده آل و مقایسه نتایج حاصله از این دو روش انجام گرفته است. بدین منظور با بررسی منابع و مآخذ مربوط به تعهد سازمانی، ابتدا، ۲۴ عامل موثر، به عنوان عوامل مورد بررسی در این پژوهش انتخاب شدند. در مرحله مطالعه میدانی از بین این عوامل، عواملی که در سازمان مورد مطالعه بر تعهد سازمانی موثر بودند، شناسایی و معنی شدند. در مرحله بعد، با استفاده از دو روش مذکور دو اولویت بندی از «عوامل موثر بر تعهد سازمانی در سازمان مذکور» بدست آمد که با استفاده از روش «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن»، همبستگی بین آنها محاسبه گردید، نتیجه محاسبه حاکی از همبستگی بالای بین دو رتبه بندی بدست آمده، بود.