مقاله شناسایی و اولویت بندی صلاحیت های اثربخش مدرسان از دید دانشجویان با استفاده از روش های ای اچ پی و تاپسیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۸۰ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی صلاحیت های اثربخش مدرسان از دید دانشجویان با استفاده از روش های ای اچ پی و تاپسیس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صلاحیت اثربخش
مقاله مدرس
مقاله ای اچ پی
مقاله تاپسیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل علاف علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی صلاحیت های اثربخش مدرسان از نظر دانشجویان با استفاده از روش های ای اچ پی و تاپسیس است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در سال تحصیلی ۹۱ ـ ۹۰ یعنی ۱۱۸۲ نفر بوده است. از این تعداد ۲۹۱ نفر از طریق نمونه گیری ساده با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش فنی، حرفه ای و فردی تهیه و از طریق مصاحبه با اساتید و خبرگان روایی آن به دست آمد و آلفای کرونباخ ای اچ پی ۰٫۷۸۳ و تاپسیس ۰٫۸۴۹ محاسبه گردید. یافته ها نشان داد که دانشجویان به ترتیب صلاحیت های حرفه ای، فنی و فردی را در اولویت اول تا سوم خود برگزیده اند. همچنین نتایج نهایی رتبه بندی در مورد ۱۷ معیار مورد بررسی به گونه ای بود که از نظر دانشجویان معیار «توانایی تفهیم مطالب به دانشجویان» به عنوان اولویت اول و معیار «وضع ظاهری مدرس» به عنوان اولویت آخر انتخاب شد.