مقاله شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر خرید افراطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۷۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر خرید افراطی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله مادی گرایی
مقاله احساسات مثبت
مقاله احساسات منفی
مقاله خویشتن داری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری کیا فریز
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری منیژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر خرید افراطی می باشد که هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی مورد توجه می باشد. خرید افراطی به صورت «یک شکل و نوع فردی از عمل خرید، که در آن مصرف کننده بطور مکرر بیشتر از آنچه بر اساس ملاحظات مالی خویش باید خرج کند، هزینه می کند» تعریف می شود. طبقه بندی مفهومی از خرید افراطی بر اساس تمایلات ناسازگار با زمان (میل بی موقع) و نظریه اتوماتیسته (بی اراده و شرطی شدن، خود به خود شدن و خودکار شدن) ارائه می شود. طبقه بندی جدید، پنج نوع مشخص از عمل خرید افراطی را دسته بندی می کند: ۱-عادتی، ۲- مالکانه، ۳- جبرانی، ۴- رضایت بخش، و ۵- خارج از کنترل. بر اساس مطالعات گذشته و طبقه بندی های موجود، معیارهایی برای نشان دادن تنوع مفهومی و منطقی در خرید افراطی ارائه می شود. ویژگی های روان سنجی این معیار، از طریق تحلیل عامل تاییدی و با استفاده از یک نمونه دانشجویی آزمایش شده است. گروه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه می باشد که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تهیه شده است و نمونه ها به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفت و اعتبار علیتی این معیار، توسط آزمون فرضیات مطرح شده تایید شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و روش تحقیق آمیخته ای از روش توصیفی و پیمایشی و همبستگی است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و تحلیل های تجربی نشان می دهد که خرید افراطی از فشار روحی نتیجه می شود که از خرید، برای فرار از واقعیت و توجه کمتر به پیامدهای احتمالی رفتار معمول شخص استفاده می شود. خرید افراطی هم به مشکلات مالی و هم به احساسات منفی منتهی خواهد شد.