مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرسنل شرکت تولید ظروف آرکوپال با استفاده از روش QEC و پرسشنامه NMQ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۰۶ تا ۷۱۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی و ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرسنل شرکت تولید ظروف آرکوپال با استفاده از روش QEC و پرسشنامه NMQ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی–عضلانی
مقاله کارگران تولید ظروف
مقاله QEC
مقاله NMQ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرسنگی ولی
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی کاشانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه وندی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ساقی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی زاده عزیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در صنعت تولید ظروف آرکوپال با توجه به اینکه بخش زیادی از کار توسط دست و با فرکانس بالا انجام می گیرد، احتمال بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در شاغلین زیاد است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و ارزیابی ریسک ابتلاء به اختلالات اسکلتی-عضلانی و بررسی ارتباط آنها با سرعت انجام کار در کارگران یکی از شرکت های تولیدکننده ظروف می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی، به صورت مقطعی در سال ۹۱، روی ۱۰۰ نفر از شاغلین بخش دکور شرکت تولید ظروف که حداقل یک سال سابقه ی کار داشته و به صورت تصادفی انتخاب شده اند، صورت گرفته است. جهت ارزیابی اختلالات نواحی مختلف بدن، از پرسشنامه «نوردیک» و به منظور ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی از روش QEC استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به نرم افزار SPSS15 منتقل و با استفاده از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی «پیرسون» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج به دست آمده از پرسشنامه نشان داده که در یک سال گذشته، بیشترین اختلالات به ترتیب مربوط به نواحی کمر (۹۳%)، گردن (۸۹%) و شانه و کتف (۸۲%) بوده است. نیز، روش QEC نشان داده که میزان مواجهه ی افراد با ریسک فاکتورها در نواحی کمر (۵۳%)، شانه-بازو (۵۸%)، مچ دست (۷۱%) و گردن (۷۹%) بالاست. همچنین، ۷۱ درصد افراد در حین کار، پوسچر نامناسب دارند. ضریب همبستگی «پیرسون»، نشان داده که ارتباط معنی داری بین اختلالات و سرعت انجام کار وجود دارد (p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی و پوسچر نامناسب درحین کار و مخاطره آمیز بودن شرایط محیط کار، مداخله ارگونومیک جهت کاهش سرعت انجام کار توصیه می گردد.