مقاله شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش SHERPA در پزشکان اورژانس شاغل در بیمارستان حضرت امیرالمومنین سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش SHERPA در پزشکان اورژانس شاغل در بیمارستان حضرت امیرالمومنین سمنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله روش SHERPA
مقاله پزشک
مقاله اورژانس
مقاله خطای انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجی جبرائیل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خطای انسانی علت بسیاری از حوادث ناگوار است و این مساله در مشاغل پزشکی نیز نمود پیدا کرده است و هر ساله به همین علت بسیاری از بیماران یا جان خود را از دست می دهند یا بیماری آنها وخیم تر می شود. این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی به روش SHERPA در پزشکان اورژانس شاغل در بیمارستان حضرت امیرالمومنین شهرستان سمنان انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کیفی و به صورت مقطعی با استفاده از تکنیک SHERPA انجام شد. ابتدا هدف و روش کار برای پزشکان آموزش داده شد و سپس با استفاده از روش آنالیز سلسله مراتبی، وظایف و زیر وظایف مربوطه تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعد، بر اساس دستورالعمل SHERPA برگه کار مربوطه تکمیل گردید.
یافته ها: در مجموع، ۱۲۸ خطا در میان ۳۵ وظیفه شناسایی شدند که بیشترین درصد خطاها از نوع عملکردی و کمترین درصد خطاها از نوع انتخابی بودند. ۱٫۵۶% خطاها با سطح ریسک غیر قابل قبول که همگی آنها از نوع بازبینی، و ۵۳٫۱۳% با سطح ریسک نامطلوب که بیشترین درصد آنها از نوع بازیابی بودند. خطاهای نامطلوب بیشترین درصد و خطاهای غیر قابل قبول کمترین درصد را تشکیل می دهند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، کنترل خطاهای عملکردی (بیشترین درصد فراوانی) و بازیابی (بیشترین درصد خطاهای با سطح ریسک نامطلوب) باید در اولویت قرار گیرد.