مقاله شناسایی وتعیین خصوصیات سلول های بنیادی سرطانی کولون در رده سلولی آدنوکارسینوم کولونی HT-29 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی وتعیین خصوصیات سلول های بنیادی سرطانی کولون در رده سلولی آدنوکارسینوم کولونی HT-29
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفرویید
مقاله سلول های بنیادی سرطانی
مقاله CD44
مقاله EPCAM
مقاله HT-29

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: زواران حسینی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مولی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از ویژگی های سلول های بنیادی سرطانی توانایی آنها در تشکیل کلنی های اسفروییدی تحت شرایط غیر چسبان و در محیط فاقد سرم می باشد. هدف از این مطالعه جداسازی سلول های بنیادی سرطانی با استفاده از روش تشکیل اسفرویید و بررسی خصوصیات عملکردی آنها در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینوم کولونی HT-29 می باشد.
موادو روش ها: در این مطالعه تجربی، شاخص های سلول های بنیادی سرطانی کولون شامل ۴۴
CD و EPCAM و میزان بیان ژن های مرتبط با مسیرهای اختصاصی سلول های بنیادی سرطانی در اسفروییدها و سلول های HT-29 مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین توانایی تومورزایی اسفروییدها نیز، پیوند زنوگرافت در موش های nude انجام گردید.
یافته ها: بر اساس اطلاعات به دست آمده بیش از ۹۲ درصد از اسفروییدها
EPCAM+/CD 44+بودند در حالی که فقط ۳۷ درصد از سلول های HT-29 شاخص های EPCAM/CD 44 را بیان می کردند. در مقایسه با سلول های HT-29 میزان بیان ژن های Sox2،OctNanog 4 ،Klf4  و C-myc به طور قابل ملاحظه ای در سلول های اسفروییدی افزایش نشان داد (p<0.05). هم چنین تزریق ۲۵۰۰ سلول اسفروییدی برای شروع و رشد تومور در موش های nude کافی بود در حالی که ۱۰۶×۱ سلول HT-29 توانایی القاء تومور را داشتند.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد اسفروییدهای تشکیل شده از رده سلولی سرطانی کولون
HT-29 غنی از سلول های بنیادی سرطانی می باشند که بیان افزایش یافته ای از ژن های درگیر در ویژگی های چند قوه زایی و هم چنین توانایی توموزایی در موش های nude را نشان می دهند.