مقاله شناسایی مولکولی و مطالعه فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Nostoc sp. ISC101 تحت تیمارهای مختلف نفت خام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی مولکولی و مطالعه فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Nostoc sp. ISC101 تحت تیمارهای مختلف نفت خام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی نفتی
مقاله بیومتری
مقاله ساختار سلول
مقاله فیزیولوژی
مقاله مورفولوژی
مقاله نوستوک
مقاله ۱۶s rRNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرلطیفی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: شکروی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: دزفولیان مهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفت یک فرآورده سمی برای سیستم های بیولوژیک و یکی از آلوده کننده های اصلی محیط زیست محسوب می شود. میکروارگانیسم های تجزیه کننده هیدروکربن های نفتی معمولاً در محیط های دریایی یافت می شوند. در این بررسی اثر نفت خام بر بیومتری، ریخت شناسی، ساختار سلولی و پاسخ های فیزیولوژیک سیانوباکتریNostoc sp. ISC101 مورد آزمایش قرار گرفت و شناسایی مولکولی توسط بررسی توالی جزئی ژن ۱۶ s rRNAانجام پذیرفت. پس از خالص سازی، نمونه در محیط کشت مایعBG110 ، تحت تیمارهای مختلف نفت خام (شاهد، ۱، ۲٫۵، ۵ و ۷ درصد) قرار گرفت. بررسی های مورفولوژیک و ساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) انجام گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در اندازه سلول های رویشی و هتروسیست ها با تغییرات نفت مشاهده نشد. سنجش کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین ها در فاز لگاریتمی و با روش طیف سنجی انجام شد. نتایج فیزیولوژیک حاکی از آن بود که میزان رشد با افزایش میزان نفت خام افزایش یافت، بیشترین میزان رشد در تیمار ۷ درصد نفت خام مشاهده شد. میزان کلروفیل در نمونه شاهد بیشترین مقدار بود. میزان فیکوبیلی پروتئین ها در شاهد و تیمارها اختلاف معنی داری نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که نمونه بقای خود را در تیمارهای اعمال شده حفظ نموده و ترکیبات نفتی برای آن سمی نبود.