مقاله شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی توصیفی
مقاله بهداشت روانی
مقاله برنامه های درسی
مقاله فرآیند یاددهی و یادگیری
مقاله منابع کالبدی و آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشتی آرای نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علویجه اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی ابری احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از تغییرات در نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش کشور در دهه اخیر مد نظر بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی انجام گرفت. رویکرد این پژوهش توصیفی – پیمایشی بود که در آن دیدگاه ۱۶۵ نفر از معلمان پایه های اول تا سوم ابتدایی و ۹ نفر از کارشناسان مسوول آموزش ابتدایی که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با ۷۲ سوال بسته پاسخ در ۱۱ حیطه از موانع موجود در اجرای این طرح گردآوری گردید. روش تجزیه و تحلیل یافته ها آزمون t تک نمونه ای واریانس یک طرفه و آزمون t مستقل بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که موانع و چالش های پیش روی طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در حیطه های ترتیب با منابع کالبدی و آموزشی، آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین، عوامل سازمانی، میزان تناسب برنامه های درسی، ارتباط میان آموزش و پرورش و دانشگاه، عدم همکاری والدین، نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، فرآیند یاددهی و یادگیری و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان هستند و در حیطه های مفاهیم جدید تعلیم و تربیت چالشی وجود ندارد. همچنین موانع و چالش های پیش روی این طرح از دیدگاه کارشناسان مسوول به ترتیب آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین و منابع کالبدی و آموزشی، میزان تناسب برنامه های درسی و نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، ارتباط بین آموزش و پرورش و دانشگاه، عوامل سازمانی و عدم همکاری والدین هستند و در حیطه های فرآیند یاددهی و یادگیری، ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان و مفاهیم جدید حوزه تعلیم و تربیت از دیدگاه کارشناسان مسوول چالشی وجود ندارد.