مقاله شناسایی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی (مطالعه موردی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی (مطالعه موردی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت
مقاله موانع ارتقای زنان
مقاله کلیشه جنسیت
مقاله تبعیض جنسیت
مقاله سقف شیشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فسقندیس غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شکری عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مشکلات کنونی دنیای کار، عدم حضور متناسب زنان با توجه به شایستگی های آنان از نظر تحصیلات عالی و تجربه در پست های مدیریتی است. عوامل متعددی می تواند در این مساله نقش داشته باشد. بر همین اساس هدف این تحقیق شناسایی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی می باشد. برای دستیابی به هدف فوق در این تحقیق هشت فرضیه مطرح شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل داده اند. به منظور گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز آزمون های آماری کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون t-test به کار رفته است. نتایج بررسی نشان می داد که کلیشه جنسیت، تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت رهبر سازمان، عدم حمایت خانواده، روابط در کار و سقف شیشه ای از موانع ارتقای زنان به پست های مدیریت محسوب می شوند.